?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 07msc.com 排卵期计算_排卵期怎么算_排卵期计算器_亲亲工具?亲亲宝贝?/title> <meta content='排卵?排卵期计算器,排卵期计?排卵期怎么? name="Keywords" /> <meta content='免费的计算排卵期工具器,为女性准确计算排卵期,计算你最容易受孕的日子,增加你的受孕机率? name="Description" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/index/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools-detail.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/tools/widget.css?sdf=0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> </style> </head> <body> <div class="header"> <div class="cont"> <h1>07msc.com<a href="/" title="亲亲宝贝? class="logo">亲亲宝贝?/a></h1> <p>ĵַhttp://645.663sblive.com/tools/pailuanqi/<br>ժҪ07msc.com,ΰɫǰ 鼤ֱӽ˶ԷʧԼ</p> <p class="theme">亲亲育儿工具?/p> </div> </div> <div class="breadcrumb">您现在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="http://645.663sblive.com/">Žɳ߿</a></div> <div class="commonbox clearmargin"> <div class="boxleft"> <div class="content"> <h1>排卵期计算器</h1> <p><strong>  <span class="STYLE5">测算出你最容易受孕的日?/span></strong></p> <p>  <strong>排卵期计算原?/strong></p> <p>  女性的排卵日期一般在下次月经来潮前的14天左右。下次月经来潮的?天算起,倒数14天或减去14天就是排卵日,排卵日及其?天和?天加在一起称为排卵期。例如,某女的月经周期为28天,本次月经来潮的第1天在12?日,那么下次月经来潮是在12?0?12?日加28?,再?2?0日减?4天,?2?6日就是排卵日。排卵日及其?天和?天,也就?2?1-20日为排卵期。除了月经期和排卵期,其余的时间均为安全期。在安全期性交可不必采用任何避孕药物和避孕工具?/p> <p></p> <div class="cont"> 上次月经日期? <input type="text" class="time" style="width:61px;" value="" id="wyear"> ? <input type="text" class="time" style="width:43px;" value="" id="wmonth"> ? <input type="text" class="time" style="width:43px;" value="" id="wday"> ? <br> 平均月经周期? <select style="width:95px;" id="wperiod"> </select> <br> <input type="button" style="margin:16px 0 0 89px;" class="gbtn" onclick="handleWork(this);" value=" 开始计?" name="btn1"> </div> <div style="display:none;" id="wresult" class="result"> <div class="pie"> <span>测试结果?/span> <p class="date1">排卵?/p> <p class="date2">安全?/p> <p class="date3">月经?/p> </div> <div class="cale" id="calendar1"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="date"><tbody><tr><th>?/th><th>一</th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th></tr><tr><td class="caption" colspan="7">2009 ?7 ?/td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">1</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">2</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">3</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">4</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">5</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">6</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">7</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">8</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">9</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">10</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">11</td></tr><tr><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">12</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">13</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">14</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">15</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">16</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">17</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">18</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">19</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">20</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">21</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">22</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">23</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">24</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">25</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">26</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">27</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">28</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">29</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">30</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">31</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> </div> <div id="calendar2"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="date"><tbody><tr><th>?/th><th>一</th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th><th>?/th></tr><tr><td class="caption" colspan="7">2009 ?8 ?/td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">1</td></tr><tr><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">2</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">3</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">4</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">5</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">6</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">7</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">8</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">9</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">10</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">11</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">12</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">13</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">14</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">15</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">16</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">17</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">18</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">19</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">20</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">21</td><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">22</td></tr><tr><td title="这是月经期,注意经期卫生,请避免性生? class="date_1">23</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">24</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">25</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">26</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">27</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">28</td><td title="这是排卵期,性生活受孕可能性大" class="date_3">29</td></tr><tr><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">30</td><td title="这是安全期,性生活一般不受孕" class="date_2">31</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> </div> </div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>其他工具</b> <a class="more" target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="list"> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/anquanqi/Index.html" title="安全期计算器"><img src="http://645.663sblive.com/pics/26374_0875.jpg"/><br>安全期计算器</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/yqianbyz/" title="孕前不宜做的?><img src="http://645.663sblive.com/pics/95848_1254.jpg"/><br>孕前不宜做的</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/shouyunmimi" title="受孕的秘?><img src="http://645.663sblive.com/pics/2950_1064.jpg"/><br>受孕的秘?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/jichutiwen" title="基础体温曲线?><img src="http://645.663sblive.com/pics/75826_0764.jpg"/><br>基础体温曲线</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/baidai/" title="白带异常测试"><img src="http://645.663sblive.com/pics/54706_0939.jpg"/><br>白带异常测试</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/liuchan/" title="习惯性流产自?><img src="http://645.663sblive.com/pics/33517_0210.jpg"/><br>习惯性流产自</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/buyunbuyu/" title="女性不孕不育自?><img src="http://645.663sblive.com/pics/74860_0790.jpg"/><br>女性不孕不?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/yqianjcxm/" title="孕前检查项?><img src="http://645.663sblive.com/pics/23518_0555.jpg"/><br>孕前检查项?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/yqianyycszb/" title="孕前营养准备测试"><img src="http://645.663sblive.com/pics/92047_0803.jpg"/><br>孕前营养准备</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/snsnyqgt/" title="生男生女清宫?><img src="http://645.663sblive.com/pics/51262_0756.jpg"/><br>生男生女清宫</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/snsnycb/" title="生男生女预测?><img src="http://645.663sblive.com/pics/98125_0895.jpg"/><br>生男生女预测</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>孕产专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunchan/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="" title=""><img src="http://645.663sblive.com/pics/19888_0446.jpg"/></a><a target="_blank" href="" title=""></a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?><img src="http://645.663sblive.com/pics/91039_0446.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?>分娩方式大起?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?><img src="http://645.663sblive.com/pics/6559_1334.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?>孕晚期注意事?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血"><img src="http://645.663sblive.com/pics/11020_1237.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血">健康妈咪不贫血</a></li> <li><a target="_blank" href="" title="孕早期指?><img src="http://645.663sblive.com/pics/53518_1272.jpg"/></a><a target="_blank" href="" title="孕早期指?>孕早期指?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好"><img src="http://645.663sblive.com/pics/48820_0649.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好">怀孕初期吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿"><img src="http://645.663sblive.com/pics/56473_0124.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿">孕晚期的那些事儿</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全"><img src="http://645.663sblive.com/pics/64126_1413.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全">产妇食谱大全</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>营养专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yingyang/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?><img src="http://645.663sblive.com/pics/43003_0291.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?>诗幼乐奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?><img src="http://645.663sblive.com/pics/48931_1419.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?>宝宝吐奶怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好"><img src="http://645.663sblive.com/pics/32434_0279.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好">夏天吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?><img src="http://645.663sblive.com/pics/15868_1321.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?>史上最严奶粉新?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?><img src="http://645.663sblive.com/pics/98404_0911.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?>惠氏启赋奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?><img src="http://645.663sblive.com/pics/63829_0993.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?>国产奶粉排行?0?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?><img src="http://645.663sblive.com/pics/31600_0605.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?>菠萝的营养价?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略"><img src="http://645.663sblive.com/pics/80740_0634.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略">奶粉冲调攻略</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="boxright"> <div class="toolsrank"> <a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/suannai/" title="酸奶什么时候喝最?><img src="http://645.663sblive.com/pics/18529_0790.jpg"/></a> </div> <div class="luntan"> <div class="commontitle"> <b>论坛</b> </div> <ul> </ul> </div> <div class="zhuanti"> <div class="commontitle"> <b>精彩专题</b> </div> <div class="ztimg"><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全"><img src="http://645.663sblive.com/pics/62803_0085.jpg"/></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/zhongkao/" title="中考,我们在路?>中考,我们在路?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/familyedu/" title="家庭教育小故?>家庭教育小故?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/xionghaizi/" title="如何教育熊孩?>如何教育熊孩?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/ertonggushi/" title="儿童故事大全">儿童故事大全</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全">马宝宝起名字大全</a></li> </ul> <div class="dashline"></div> <div class="ztimg"> <a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/poxiguanxi/" title="新时代的麻辣婆媳关系"><img src="http://645.663sblive.com/pics/78715_0585.jpg"/></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/mingxzr/index.html" title="明星为什么爱整容">明星为什么爱整容</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/youxiaoxianjie/" title="幼小衔接如何正确对待">幼小衔接如何正确对待</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/kaixuekongju/" title="“开学恐惧症”怎么?>“开学恐惧症”怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/qinziban/" title="宝宝有必要上亲子班吗">宝宝有必要上亲子班吗</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/summersafety/" title="儿童暑期安全谁来保障">儿童暑期安全谁来保障</a></li> </ul> </div> <div class="tuku"> <div class="commontitle"> <b>亲子图库</b> </div> <ul> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/45187_0551.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140217_293615.html" title="阿雅首晒大肚?2014“马上有子”的女星? target="_blank">阿雅首晒大肚?/a></li> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/28570_0203.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140120_292804.html" title="郭涛女儿可爱萌照曝光 小女孩模样很像妈? target="_blank">郭涛女儿可爱?/a></li> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/31981_0558.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292679.html" title="微博之夜郭涛一家走红毯 石头穿正装非常帅? target="_blank">微博之夜郭涛?/a></li> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/42499_0914.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292676.html" title="《爸爸去哪儿》第2季海选启?天天kimi王诗龄助? target="_blank">《爸爸去哪儿?/a></li> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/40942_1141.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140115_292597.html" title="《爱情公?》主演童年萌照曝?主创叹:人艰不拆" target="_blank">《爱情公??/a></li> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/38350_0607.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140114_292522.html" title="李湘透视裙装内衣依稀可见 王岳伦一旁小心搀? target="_blank">李湘透视裙装?/a></li> </ul><div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="q-footer-line"></div> <div class="q-footer"> <div class="cont"> <div class="aboutus"> ?<a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=1" target="_blank"> 关于我们</a> | <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=3" target="_blank"> 广告服务</a> | <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=4" target="_blank">投稿指南</a> | <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=5" target="_blank">网站合作</a> | <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=6" target="_blank">免责声明</a> | <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=7" target="_blank">联系我们</a><br /> © 2011 <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com" target="_blank" title="亲亲宝贝?> 亲亲宝贝?/a> 版权所?<a href="http://www.124344.com/330" target="_blank" rel="nofollow">粤ICP?3041365?2</a> <a href="http://645.663sblive.com/images/20110810/wangluoshiting.jpg" target="_blank" title="信息网络传播视听节目许可? rel="nofollow">网络视听许可?911597?/a> <a href="http://645.663sblive.com/images/xukezheng.jpg" target="_blank" title="增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459" rel="nofollow">增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459</a> <div style="display: none"> </div> <br /> <a rel="nofollow" href="http://www.845.133427.com" target="_blank" title="公安?> <img src="http://645.663sblive.com/pics/84373_0136.jpg"/></a> <a rel="nofollow" href="http://www.850.184115.com/webrecord/innernet/Welcome.jsp?bano=44030000201311" target="_blank" title="网安"> <img src="http://645.663sblive.com/pics/80263_0391.jpg"/></a> <a rel="nofollow" class="cservice" target="_blank" href="http://645.663sblive.com/246/msgrd?v=3&uin=630186001&site=亲亲宝贝?menu=yes"> <img border="0" src="http://645.663sblive.com/templates/oldweb/images/qbaobei/qq-news.png" alt="新闻投稿" title="新闻投稿"></a> <a rel="nofollow" class="cservice" target="_blank" href="http://645.663sblive.com/495/msgrd?v=3&uin=1281864170&site=亲亲宝贝?menu=yes"> <img border="0" src="http://645.663sblive.com/templates/oldweb/images/qbaobei/qq_cs.png" alt="亲亲在线" title="亲亲在线"></a> <a href="http://<ǰ/">Žɳ߿</a> <style> a.gotop {background-color: #FAFAFA;border: 1px solid #E0E0E0;color: #D4D4D4;cursor: pointer;display: block;height: 54px;outline: medium none;position: fixed;right: 0;top: 560px;width: 54px;text-decoration: none;} a.gotop i {display: block;font-size: 30px;font-style: normal;height: 24px;line-height: 50px;overflow: hidden;text-align: center;} a.gotop b {display: block;font-size: 20px;font-style: normal;height: 16px;line-height: 2px;overflow: hidden;text-align: center;} </style> <a class="gotop" title="返回顶部" href="#"> <i>?/i> <b>?/b> </a> ?!-- qbaobei_jiankang_tonglan2 --> <div id='div-gpt-ad-1351223277233-0' style='width:728px; height:90px;'> </div> </div> </div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://www.158.jbs38.com/304/">Žɳ߿</a></td> <td><a href="http://www.890.011sblive.com/">360</a></td> <td><a href="http://www.522.633sc.com/321/534/">ƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.513.348322.com/">źij</a></td> <td><a href="http://www.24.jbs81.com/">ڿ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.558.880sblive.com/">sb898.com</a></td> <td><a href="http://www.185.144785.com/">26sun.com</a></td> <td><a href="http://www.618.133sblive.com/">sun637.com</a></td> <td><a href="http://www.794.144285.com/">53sblive.com</a></td> <td><a href="http://www.695.330sc.com/">msc615.com</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.898.114860.com/">31sblive.com</a></td> <td><a href="http://www.740.133sblive.com/">msc691.com</a></td> <td><a href="http://www.246.044sbc.com/">04sun.com</a></td> <td><a href="http://www.444.88msp.com/">msc918.com</a></td> <td><a href="http://www.749.133406.com/">869bmw.com</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.144086.com/flbsb138gfw/">ɱ격138ٷ</a></td> <td><a href="http://www.144786.com/tycylyjcp/139/">ʤŮɹٴ</a></td> <td><a href="http://www.848sc.com/">격վ</a></td> <td><a href="http://www.722.077sc.com/">153sb.com</a></td> <td><a href="http://www.008.83jbs.com/">53bmw.com</a></td> </tr> </table> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td>http://www.3812333.com/news/adbfce.html</td> <td>http://www.pp508.com/0467/aecbdf.html</td> <td>http://www.pp508.com/dbacef/febd.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/baecfd.html</td> <td>http://www.pp508.com/39018/bcade.html</td> </tr> <tr> <td>http://www.pp508.com/bcf/4039258.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/feacdb.html</td> <td>http://www.pp508.com/315/becaf.html</td> <td>http://www.pp508.com/aeb/bdfea.html</td> <td>http://www.vip58335.com/dbcafe/09435.html</td> </tr> <tr> <td>http://www.3812333.com/news/dfebac.html</td> <td>http://www.pp508.com/dbecf/2748365.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/edfacb.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/afdbec.html</td> <td>http://www.pp508.com/bac/dbecfa.html</td> </tr> <tr> <td>http://www.vip58335.com/bdaf/837061925.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/cfbdea.html</td> <td>http://www.pp508.com/cdeafb/adefcb.html</td> <td>http://www.pp508.com/bcf/5031.html</td> <td>http://www.vip58335.com/cdbeaf/423815.html</td> </tr> </table> </body> </html>